Algemeen

Doelstelling

Doelstelling van de organisatie, zoals beschreven in de statuten:

  • De stichting heeft ten doel het verschaffen van gelegenheid tot het creëren van voorzieningen voor mensen met ontwikkelingsproblemen. Bij het verwezenlijken van haar doelstelling zal de stichting aansluiting zoeken bij het door Rudolf Steiner aangegeven wereldbeeld.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de oprichting, de instandhouding, de exploitatie of het laten exploiteren van een of meer boerderijprojecten, alsmede door alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn. Onder boerderijproject wordt verstaan een beschermde agrarische gemeenschap, waarin volwassenen met ontwikkelingsproblemen de mogelijkheid hebben om, levend binnen deze gemeenschap, zich te ontwikkelen in wonen en werken.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur en toezicht

Het bestuur bestaat uit één directeur/bestuurder. De toezichthoudende functie ligt bij de Raad van Toezicht.

 

Directeur  bestuurder                  

Frans Zwarts

 

Raad van Toezicht                        

Mevrouw H. Bouwhuis
De heer J. Stelloo

De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur bestuurder vast. Jaarlijks bruto inkomen staat vermeld in de jaarrekening.

De leden van de Raad van Toezicht genieten geen beloning van hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een onkostenvergoeding.

 

Financiën

De financiële verslaglegging is gepubliceerd in de jaarrekening en het jaaroverzicht, zie jaarverslagenzorg.nl . Zoeken onder instellingsnaam Thedinghsweert en het gewenste jaar.

 

Kwaliteitsrapport (Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg)

Voor het kwaliteitsrapport van stichting Thedinghsweert klik hier